Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novads

Aktualitātes

LEADER projektu konkursa 11.kārta ir noslēgusies
29. novembrī noslēdzās LEADER projektu konkursa 11.kārta, kur izsludinātais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums bija 109 355,36 EUR. Kandavas Partnerībā tika iesniegti 18 projekti: 12 projekti uzņēmējdarbības aktivitātē, 6 sabiedriskā labuma projekti. Kopējais projektu iesniedzēju pieprasītais ELFLA finansējums ir 194 021,96 EUR. Vairāk.

Paveikti remontdarbi pašvaldībai piederošā īpašumā ārsta prakse “Jaunkalnos”


Jaunpils novada iedzīvotājiem tagad ārsta pakalpojumi ir pieejami gaišās, svaigi izremontētās telpās. Telpās ir mūsdienīgas mēbeles un ārsta aprīkojums. Vairāk.
Aizvadīts skaistāko sētu godināšanas pasākums un izzināti garšaugu pasaules noslēpumi


Dārzam cilvēka dzīvē vienmēr ir bijusi nozīmīga loma. Tur mājo miers, skaistums un dzīvesgudrība. No mazām sēkliņām izaug brīnumskaisti ziedi. Dārzā redzams kā bites, tā arī cilvēka čaklums. Šogad Jaunpils skaistāko sētu godināšanas pasākumā tika godināti laureāti šādās nominācijās. „Sakoptākā lauku sēta”: Vairāk.
No 9. novembra Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija
Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai. Vairāk.

IEROBEŽOJUMI ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ no 9. novembra līdz 6. decembrim
IEROBEŽOJUMI
Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai
Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu un 2018.gada 19.jūnija MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” 28.punktu,

30.01.2013. Jaunpils novada domes saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.3 punktu

Nolēma :
1. Nodot iznomāšanai zemes gabalus
Bez apbūves tiesībām :
Brīvos mazdārziņus 0,2 ha kopplatībā pašvaldības zemes gabalā „Pienotavas palīgēkas” , kad. apzīmējums 90560080230.

2. 1,0 ha platībā zemes gabalā „Pie Dzīlēm” , kad apzīmējums 90560080217.
(Ar apbūves tiesībām pēc detālplānojuma izstrādāšanas)
INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
Jaunpils novada domē pakalpojumi klātienē tiks sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Vairāk.
ŠĶIRO PAREIZI
PAZIŅOJUMS
Apvienojamo Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu pašvaldību PAZIŅOJUMS Par Tukuma novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu Vairāk.

Tukuma novada vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikums
Tukuma novada vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikuma pielikums
„Vesels Jaunpils novadā”
„Kandavas Partnerība”
Sludinājums par biedrības „Kandavas Partnerība” LEADER projektu iesniegumu konkursa 11. kārtu lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 29.10.2020. – 29.11.2020. Vairāk.
Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām pieaugušajiem


Atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim. Vairāk.
Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tiek uzsākti remontdarbi Jaunpils "Lodēs"


Projekta mērķis ir pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā, radot kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, vienlaicīgi paplašinot viņu iespējas iekļauties dzīvei sabiedrībā. Vairāk.
Durvis ver jauniešu centrs “Jauniešu Jaunpils”


Šodien durvis ver Jaunpils jauniešu centrs jeb "Jauniešu Jaunpils". Centra telpas ir atvērtas jauniešiem no pirmdienas līdz piektdienai: no plkst.13.00-19.00. Otrdienās un ceturtdienās notiks radošās laboratorijas.

Šonedēļ jaunieši aicināti un centra aktivitāšu plāna gatavošanu-kā arī notiks aktīva gatavošanās svinīgajai centra atklāšanai, kas notiks š.g. 24. septembrī plkst.16:00. Savukārt jau 18. septembrī centrā notiks pirmais pasākums-ciemos brīvprātīgais jaunietis no Moldovas -Ņikita. Vairāk.
Jaunpils pagasta bibliotēka
Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai
Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu un 2018.gada 19.jūnija MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” 28.punktu.

30.01.2013. Jaunpils novada domes saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.3 punktu, Nolemj:
Nodot iznomāšanai zemes gabalus

Bez apbūves tiesībām :
Brīvos mazdārziņus 1,0 ha kopplatībā pašvaldības zemes gabalā „Liepiņas-Graudiņi” , kad. apzīmējums 90560040031.

Ieteicamā zemes izmantošana – zālāju ierīkošana.
Jaunpils sadarbībā ar Tukuma un Engures pašvaldībām piedalīsies kopprojekta īstenošanā jaunatnes jomā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra tika izsludinājusi atklātu projekta konkursu ,,Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī.” Tukuma novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs piedalījās šajā konkursā un iesniedza projektu “TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana.” Projekts tika apstiprināts. Tā īstenošanas laiks - 3.08.2020. - 20.10.2021 Projekta finansējums - 4300 eur. Vairāk.
Jaunumi tūrisma jomā
Jaunpilī izveidota jauna kvesta spēle brīvā dabā "Atklājējs", kuras ideja ir stiprināt ģimenes un Latvijas vērtības, uzturoties svaigā gaisā un dodoties ārpus mājas izbaudīt vietējo dabu un Jaunpils pilsētas šarmu, atklājot sev jaunas pastaigu vietas un vēstures faktus. Vairāk.
Tiek veikti remontdarbi pašvaldībai piederošā īpašumā ārsta prakse “Jaunkalnos”
Tiek veikti ieguldījumi veselības aprūpes infrastruktūrā un ārsta prakses telpu atjaunošana notiek atbilstoši veselības inspekcijas prasībām. Tiks veikti remontdarbi, apkures sistēmas atjaunošana visai ēka , ūdens un kanalizācijas sistēmu atjaunošana, elektroinstalāciju sakārtošana, kā arī ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana. 2020.gada 6.maijā noslēdzās iepirkums par būvdarbu veikšanu šajā objektā-kā saimnieciski izdevīgāko iepirkumu komisija izvēlējās SIA “RUR”. Vairāk.
Jaunpilī izveidota jauna kvesta spēle brīvā dabā "Atklājējs"
Jaunpilī izveidota jauna kvesta spēle brīvā dabā "Atklājējs", kuras ideja ir stiprināt ģimenes un Latvijas vērtības, uzturoties svaigā gaisā un dodoties ārpus mājas izbaudīt vietējo dabu un Jaunpils pilsētas šarmu, atklājot sev jaunas pastaigu vietas un vēstures faktus.

Spēles veidotāji iesaka šo spēli tiem, kam patīk avantūras un uzzināt ko jaunu. "Atklājējs" ir pārgājiens ar mīklām un apslēptām parolēm 4-5 stundu garumā, kas ved cauri gleznainajai Kartavkalnu dabas takai, šarmantajai Jaunpils pilsētai un noslēpumainajam Elles kalnam. Spēle ļaus izbaudīt skatus, uzzināt daudz interesantu faktu par Jaunpils un Latvijas vēsturi, kā arī pavadīt laiku ar sev tuvajiem. Spēle veidota tā, lai interesanti būtu gan lieliem, gan maziem atklājējiem. Dažādos līmeņos sadalīti jautājumi, uz kuriem atbildi un paroles nav iespējams atrast internetā - tās ir noslēptas maršruta ietvaros.

Spēles gaitā tiek stāstīts par maršrutā iekļauto vietu vēsturi un interesantiem faktiem. Piemēram, pirmās liecības par Jaunpils apkārtni atrodamas Atskaņu hronikā. kas sacerēta Livonijā 13. gadsimta beigās un līdz ar Indriķa hroniku stāsta par krusta kariem Latvijas teritorijā.

Spēle paredzēta patstāvīgai spēlēšanai jebkurā laikā neierobežotam cilvēku skaitam - tai nav normēts laiks, tāpēc dalībnieks var visu darīt bez steigas - atpūsties, iedzert līdzpaņemto tēju vai izbaudīt skaistos skatus. Spēli paredzēts iziet, pastaigājoties ar kājām vai pārvietojoties ar, piemēram, divriteni. Taču starp posmiem paredzēti nelieli pārbraucienu, lai nokļūtu no viena posma uz otru. Pārbraucieni: Kartavkalns - Jaunpils, Jaunpils - Elles kalns, Elles kalns - Jaunpils.Papildus informācija un spēles iegāde šeit.
"Radīts Jaunpils novadā"
Jaunpilnieku pašu rokām izlolotie mājražojumi: kūpinājumi, medus, sieri, dārzeņi, stādi u.c. puncim un sirdij tīkamas lietas! Piedāvājums un kontakti atrodami Facebook lapā raditsjaunpilsnovada !

Zvani savam meistaram, iegādājies un nobaudi izvēlētos lauku labumus! Varbūt ir kāds meistars, kurš vēlētos tikts iekļauts mājražotāju sarakstā? Sazinies ar raditsjaunpilsnovada@gmail.com Biedrība piedāvā izskatīt produkcijas piegādes iespējas! Zvani, raksti tel nr. 22435086 vai e pastā raditsjaunpilsnovada@gmail.com Atbalsti vietējo ražotāju Jaunpilī!
"Radīts Jaunpils novadā"
Piedāvājam sīkāk iepazīties ar jaunpilnieku pašu rokām izloloto piedāvājumu! Zvani savam meistaram, iegādājies un nobaudi izvēlētos lauku labumus! Varbūt ir kāds meistars, kurš gribētu būt iekļauts šajā sarakstā?! Sazinies ar raditsjaunpilsnovada@gmail.com Piedāvājam izskatīt produkcijas piegādes iespējas! Zvani, raksti tel nr. 22435086 vai e pastā raditsjaunpilsnovada.com Atbalsti vietējo!

Jaunpils KS
Jaunpils novada domes kapitālsabiedrībai PSIA “Jaunpils KS” nepiemērot soda procentus (nokavējuma procentus) un kavējuma naudu (līgumsodu) par saņemtajiem pakalpojumiem, kuriem nav iespēju veikt norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem ārkārtas situācijas laikā. Vairāk.
“Mājas. Ziepes. Divi metri.”
Slimību profilakses un kontroles centrs uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu, lai informētu iedzīvotājus par COVID-19 vīrusa profilaksi un piesardzības principiem, lai izvairītos no infekcijas izplatīšanās. Vairāk.
Jaunpils novada iedzīvotāji aicināti sazināties ar psiholoģi Irinu Rosicku
Ir pienācis silts, saulains pavasaris, tikai neparasts, ar apjukumu, satraukumu, neziņu, ar neparastām pārmaiņām dienas gaitās, atšķirtību, citādāku dienas režīmu, jauniem pienākumiem un prasmēm, attālinātu darba pienākumu veikšanu... Vairāk.

Jaunpils novada Domes darba laiki
No 16.marta Jaunpils novada Domes klientu apkalpošanas centrs un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņems: pirmdienās no 14.00 līdz 16.00; ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00

Pārējā laikā sazināties pa tālruņiem vai e-pastiem: 63107068; 29146415; 63107069, dome@jaunpils.lv

Par pieņemšanas laiku klātienē pirms tam sazināties ar speciālistu pa tālruni vai e-pastu. Speciālistu kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā – www.jaunpils.lv
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana
Ar 2019.gada 14.novembri stājās spēkā precizētie Jaunpils novada domes saistošie noteikumi Nr.4 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpils novada pašvaldībā”, kas papildina 2017.gada Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” Vairāk.
PSIA “Jaunpils KS” informācija
Brīdinām , ka ūdens skaitītājiem ik pēc četriem gadiem jāveic pārbaude. Pārbaudes veic akreditētas laboratorijas. Pārbaudes izdevumus sedz patērētājs. Gadījumā, ja pārbaude ir veikta , kā arī pēc pārbaudes veikšanas, lūdzu, iesniedziet izziņas kopiju grāmatvedībā.

Patērētājiem, kuru dzīvokļos ūdensskaitītājiem ir beigušies derīguma termiņi, tiks piestādīti rēķini pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz fatisko patērētāju skaitu.

Atgādinam, savlaicīgi līdz mēneša 7.datumam, noziņot ūdens skaitītāju rādījumus pēc stāvokļa uz mēneša 1.datumu. Rādījumus var noziņot telefoniski pa telefonu 63107103 vai e-pastā info@jaunpilsks.lv

Rādījuma nenoziņošanas gadījumā, Jums tiks piestādīts rēķins pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz faktisko patērētāju skaitu. Lūdzam arī savlaicīgi noziņot izmaiņas patērētāju skaitā .

Informējam, ka ir uzsākta ūdensskaitītāju rādījumu inventarizācija. Lūdzam dot iespēju komunālās saimniecības darbiniekiem piekļūt Jūsu īpašumā esošiem ūdensskaitītājiem.

Cieņā, PSIA “Jaunpils KS” grāmatvede Inta Čepule
Valsts policija.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors Jānis Kundziņš Jaunpils novada domē iedzīvotājus pieņems katra mēneša 2. un 4 ceturtdienā plkst. 13.00-15.00. Tālrunis saziņai 28395733.
PSIA “Jaunpils KS” paziņojums Jaunpils KS
Informējam patērētājus, kuru dzīvokļos ir uzstādīti individuālie ūdens patēriņa skaitītāji, ka ūdens patēriņš par iepriekšējo mēnesi ir jāpaziņo līdz tekošā mēneša 5. datumam.

Ja skaitītāja rādījums netiks noziņots, mēneša rēķinā par ūdeni un kanalizāciju, tiks piemērots aprēķins pēc mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja.

Aprēķins pēc mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja tiks piemērots arī patērētājiem, kuru dzīvokļos uzstādītajiem individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir beidzies derīguma termiņš.

Tām daudzīvokļu mājām kurām nav kopējais ūdens patēriņa skaitītājs, bet dzīvoklī ir individuālais ūdens patēriņa skaitītājs ar beigušos derīguma termiņu, aprēķins par ūdens patēriņu tiks aprēķināts pēc patērētāju skaitu.

Minētie noteikumi stājas spēkā aprēķiniem sākot ar 2020.gada 1.janvāri.
Informācija komunālo maksājumu kavētājiem. Jaunpils KS
2015. gada 1. janvārī stājās spēkā “Kredītinformācijas biroju likums”, kas regulē kredītinformācijas biroju darbību un kredītinformācijas apstrādes kārtību. Likums regulē tikai fizisko personu kredītspējas izvērtēšanu. Vairāk
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOK      
Jaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2020 WEB mail Kontaktinformācija