Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākPensionāru biedrība „Jaunpils”

Pensionāru biedrībā “Jaunpils" Galerijas
Pensionāru biedrība „Jaunpils” jaunākās bildes
Pensionāru biedrība „Jaunpils”
Pensionāru biedrības "Jaunpils" darbība 2013
Jaunpils Pensionāru biedrība 2016
Pensionāru biedrībā “Jaunpils" 2015
26. februārī “Rata” virtuvē notika dārzkopju – pensionāru, nu jau par tradīciju kļuvušais pasākums, “Vīnu degustācija un pākšaugu ēdieni”. Vairāk
Pensionāru biedrībā “Jaunpils" 2015
4. janvārī Jaunpils novada Dome rīkoja Jaungada eglītes pasākumu novada pensionāriem Jaunpils pilī. Ieradušies bija ap 100 apmeklētāji. Šogad mūs pie galda patīkami pārsteidza skaistās galda kartes, kuras Līgas Bierandes vadībā izgatavoja mazpulcēni speciāli šim pasākumam. Sirsnīgs paldies! Nu jau sesto gadu pensionāru biedrība šajā sarīkojumā godina savas biedrības jubilārus 2014.gadāsākot no 70 gadiem. Piemiņas veltes jubilāriem pasniedza biedrība un Ligita Gintere novada domes vārdā dāvāja Jaunpils domes kalendārus. Kalendāri tika dāvāti arī biedrības aktīvistiem. Vairāk
Pensionāru biedrībā “Jaunpils" 2014
8.,15.,22., un 29. jūlijā 32 mūsu biedrības dalībnieki piedalījās mācību nodarbībās ”Mūžizglītības veicināšana pirmspensijas un pensijas vecumā” Vijas Zīvertes vadītā Kopienu iniciatīvu fonda finansētā projekta “Nāc pulkā!”Līg. Nr .AKC /2013/063 ietvaros, kurus vadīja Daina Reinfelde. Kursi bija turpinājums mūsu pagājušās vasaras kursiem un aizraujoši interesanti. Kursu noslēgumā daudzi izteica vēlēšanos tos turpināt citu gadu. Visu dalībnieku vārdā liels paldies Vijai par šo iespēju. Puse no kursu apmeklētājiem bija no novada attālākām vietām, kuru atvešanu un aizvešanu nodrošināja Novada Dome ar bezmaksas transportu. Par to liels paldies!

15. jūlijā stundu pirms Mūžizglītības mācībām visi kursu dalībnieki un citi interesenti centra parkā, kur tika uzstādīti āra trenažieri , Andra Prikaza vadībā iepazinās ar to izmantošanu veselības uzlabošanā.

21.,22. un 23.jūlijā 3 dalībnieki no Jaunpils ( no jaunākās, vidējās un vecākās paaudzes) piedalījās fizisko aktivitāšu apmācībās grupu vadītājiem Valmieras Sporta rehabilitācijas centrā.

Šajās mācībās varēja piedalīties, sūtot motivācijas vēstules no tām pašvaldībām, kurās ir atbalsts iedzīvotājiem, kas aktīvi iesaistās pašvaldību sabiedriskajā dzīvē un šobrīd pēc pašu iniciatīvas savā brīvajā laikā organizē vietējo sabiedrību fiziskās aktivitātēs (nūjošana, vingrošana u.c. ), ar mērķi, lai šīs aktivitātes turpinātu, neprasot no grupu dalībniekiem samaksu. Paldies Novada Domes vadībai un Andrim Prikazam par šo iespēju un sekojiet līdzi informācijai, kad atsāksim vingrošanas nodarbības un piedalieties šajās nodarbībās Jaunpils sporta pils zālē. Uz un no nodarbībām transportu nodrošinās Novada Dome un ar nelielu pašu līdzdalības maksājumu. Tiem, kas vēlas vingrot, jāpiesakās pie saviem koordinātoriem līdz oktobra mēnesim, lai varētu saskaņot transporta izbraukšanas laikus.

10. augustā mūsu nūjotāji piedalījās nūjošanas festivālā Jaunpilī, kuru organizēja Andris Prikazs. Paldies par šo lielisko iespēju, jo varējām izmērīt gan asinsspiedienu, gan noteikt ķermeņa svaru indeksu, gan cukura līmeni asinīs. Vispirms mācīja nūjošanas tehniku un pirms un pēc nūjošanas mācīja vingrojumus, kā arī noslēgumā izdalīja grāmatiņas ”Maini dzīvi, kusties vairāk!”

Informāciju sagatavoja: Austra Sipeniece
Pensionāru biedrība
Darbojas no 2003. gada, UR reģ. no 2010. gada.
2015. gadā 155 biedri.

Biedrības valdes locekle:
Austra Sipeniece,tel.26314801; 63162211; austra.sipeniece@inbox.lv
Kārlis Ķergalvis,tel.291765220; pilsati@tvnet.lv;
Biruta Šteina, tel.28369562; birutasteina@inbox.lv

Katrā novada apdzīvotā vietā ir koordinātori, kuri palīdz organizēt pasākumus (Judīte Kalme, Dzintra un Arvīns Dārziņi, Aina Āboliņa. Lidija Zvagule, Biruta un Kārlis Šteini, Irēna Lāce, Silvija Lāce, Dzintra Augule, Ligita Guļevska, Mirdza Žulpa, Monika Sīrica un Mārīte Kazmina).

Biedru nauda 5€ gadā
Mērķis:
aktivizēt senioru piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē, uzlabojot savas dzīves kvalitāti;
mūžizglītības iespēju veicināšana,
aktīvas socializācijas un pilsoniskās līdzdalības veicināšana,
interešu grupu veidošana,
sadarbības veidošana starp paaudzēm,
aktīvas novecošanas popularizēšana,
estētiskas vides veidošana, ainaviskas vides saglabāšana, iesaistot iedzīvotājus pagasta sakopšanā,
veselīga un fiziski aktīva dzīvesveida veicināšana,
jaunu pakalpojumu attīstīšana un esošo uzlabošana.
2008. gadā realizēti projekti:
                KNHM „Smaids” 350.00 Ls(Nīderlandes finansējums) + 360.59 Ls( pensionāru līdzfin.) – izremontēta un iekārtota pensionāru pulcēšanās telpa.
2010. gadā realizēti projekti:
                2 KNHM projekti „Nāc dejot” un „Sporto droši” 700 Ls ( Nīderlandes finansējums) + 720.20 ( pensionāru līdzfin.) – uzšūti tērpi līnijdeju grupai, trenažieru un veselības uzlabošanas aprīkojuma iegāde un vingrošanas telpu iekārtošana.
2011. gadā realizēti projekti:
Kopienu iniciatīvu fonda programmas ”Veselībai un dzīvespriekam” projekts „Vēl ir laiks...” 1892.00Ls(KIF)= 193.29LS(Jaunpils ND līdzfin.)-telpu remonts, iekārtošana, trenažieru u.c veselību uzlabojošu ierīču iegāde.

               Jaunpils ND Attīstības nodaļas rīkotajā proj. konkursā”Darām paši” projekts „Laikam līdzi...”: 310.00Ls (JND)+ 193.33 Ls(pašu līdzfin.)datora, fotoaparāta, uc .datortehnika, atpūtas vietas sakārtošana Levestē.
2012. gadā realizēti projekti:
„Darām paši” projekts „Laiks piestāt...” 280.00Ls (JND) + 121.20 Ls(pašu līdzfin.) - atpūtas soli, velosipēdu stāvvietas statīvs, atkritumu urnas pie pensionāru pulcēšanās telpām „Jaunkalnos” un citās apdzīvotās vietās.
2013. gadā apgūstam projektus:
programmas „Nāc un dari, Tu vari!” projekts „Mūžu dzīvo, mūžu mācies” 4051.00 (B. un I. Teterevu fonds) + 450.00( JND līdzfin.) – apmācīt biedrus foto un datortehnoloģiju prasmēs, iepazīstināt ar tiesībām un iespējām veselības uzlabošanas pasākumos, veicināt mūžizglītību cilvēkiem pirmspensijas un pensijas vecumā, iepazīstināt ar citu senioru biedrību pieredzi.
„Darām paši” projekts „Tas bija mūsu laiks” 241.55 Ls ( JND ) + 60.9 Ls ( pašu līdzfin.) – 1970. - 1990. gadu 16 mm šaurfilmu , par Jaunpils LIS saimniecisko un kulltūras darbu , digitalizācija.
2014. gada projekti:
turpinās projekta „Mūžu dzīvo, mūžu mācies” 2. posms – veselību uzlabojošu vingrojumu apmācība, foto nodarbības, lekcija-nodarbība par alternatīvās medicīnas pielietošanu.

LEADER programmas Lauku partnerības”Upe-8”projektu konkursa 5. kārtas projekts „Āra trenažieru uzstādīšana Jaunpils novadā” 11503.33 EUR + 1150.33 EUR JND līdzfin.
2015. gada projekti:
Pabeigts Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētais projekts “Mūžu dzīvo, mūžu mācies”, vingrojumu apmācības noslēgums, biedrības bukleta izgatavošana.

JND “Darām paši” projekts “Atver sirdi priekam” Mūžizglītības lekciju kursa turpinājums- 710 EUR (JND) + 194.37 EUR (pašu līdzf.)
Biedrībai laba sadarbība ar citām novada biedrībām:
               „Jaunpils RAC ”Rats””, ”Levestes Spicie”, „Vīgriezes”, ”Dzīpars”, „Kamenes”, Tukuma dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļu, Latvijas Sarkanā Krusta Jaunpils nodaļu, Jaunpils pils, Viesatu kultūras nams (piedaloties to rīkotajos pasākumos, kā arī līdzdarbojoties šajās biedrībās).

               Biedrība organizē 2-3 ekskursijas gadā, teātru un koncertu apmeklējumus, pieredzes apmaiņas pasākumus ar citu novadu senioru biedrībām, uzņemam pie sevis citu novadu seniorus pieredzes apmaiņā.

               Reizi gadā Jaungada sarīkojumā sveic un godina savus biedrus apaļo gadu jubilejās, sākot no 70. Piedalāmies draudzības vakaros ar 12 citu novadu - Auces, Bikstu, Annenieku- Kaķenieku, Zebrenes, Dobeles, Slampes, Džūkstes, Tukuma, Kandavas, Engures, Smārdes un Lielvircavas senioriem.

               Vācam makulatūru, mācamies dažādos kursos, nūjojam, piedalāmies teritorijas sakopšanas talkās.

               Darbojas un koncertē senioru vokālais ansamblis „Pīlādzītis” un līnijdeju grupa „Randevu”.

               No 2013. gada maija esam Latvijas pensionāru federācijā un mūsu pārstāvis Kārlis Ķergalvis ir izvirzīts darbam LPF domē.
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOKJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2019 WEB mail Kontaktinformācija