Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novada domes izsoles 2015 - 2018

Atkārtota izsole Par nekustamā īpašuma “Medulāji” otro izsoli

Jaunpils novada dome pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Medulāji”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra numurs Nr. 9056 008 0049, sastāv no zemes 0,19 ha platībā un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 600,80 kvm.

Izsole notiks 2018.gada 12.jūlijā plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Nekustamā īpašuma sākuma cena EUR 7 640.00.

Nodrošinājuma maksa EUR 764,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 11.jūlijam plkst. 12.00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Medulāji” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Medulāji” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2018.gada 2.jūlijā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2018.gada 12.jūlijam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2018.gada 26.jūlijam. Izsoles noteikumi.
Par nekustamā īpašuma “Medulāji” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Medulāji”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra numurs Nr. 9056 008 0049, sastāv no zemes 0,19 ha platībā un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 600,80 kvm.

Izsole notiks 2018.gada 23.maijā plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 9 550.00.

Nodrošinājuma maksa EUR 955,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 22.maijam plkst. 12.00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Medulāji” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Medulāji” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2018.gada 7.maijā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2018.gada 22.maijam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2018.gada 6.jūnijam. Izsoles noteikumi.
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole.

Jaunpils novada dome 2018.gada 12.aprīlī plkst.10:30 Jaunpils novada domes sēžu zālē, „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, rīko nekustamā īpašuma „Pirts”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 53,9 m2 nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir EUR 30,72 mēnesī. Izsoles solis EUR 1,00. Nomas tiesību termiņš – 3 (trīs) gadi ar tiesībām pagarināt nomas termiņu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Pieteikumu var iesniegt Jaunpils novada Domē „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, sākot no informācijas publicēšanas dienas Jaunpils novada domes tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv līdz2018.gada 11.aprīļa plkst.17.00

Ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, Domes darba laikā un mājaslapā www.jaunpils.lv sadaļā “Izsoles”.

Telpu lietošanas mērķis– sabiedriskās pirts pakalpojumu un pirts procedūru sniegšana.

Telpas var apskatīt objekta atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot ar Jaunpils novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju Zintu Mielavu pa telefonu 29209173. Izsoles noteikumi.
Par nekustamā īpašuma “Dzērvenes” izsoli.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Dzērvenes”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9090 002 0308, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 9,5 ha. No tiem 6,1 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, 2,5 ha - krūmāji, 0,6 ha - zeme zem ūdeņiem, 0,3 ha – zeme zem ceļiem.

Izsole notiks 2018.gada 12.aprīlī plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 12 700.00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 1270.00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 11.aprīlim plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Dzērvenes” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Dzērvenes” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2018.gada 9.aprīlī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2018.gada 11.aprīlim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2018.gada 26.aprīlim. Izsoles noteikumi.
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole

Jaunpils novada dome 2018.gada 14.februārī plkst.14:00 Jaunpils novada domes sēžu zālē, „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, rīko nekustamā īpašuma „Draudzības”, Pasts, Viesatas, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 57,4 m2 nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir EUR 28,26 mēnesī. Izsoles solis EUR 1,00. Nomas tiesību termiņš – 3 (trīs) gadi ar tiesībām pagarināt nomas termiņu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Pieteikumu var iesniegt Jaunpils novada Domē „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, sākot no informācijas publicēšanas dienas Jaunpils novada domes tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv līdz 2018.gada 14.februāra plkst.10.00

Ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, Domes darba laikā un mājaslapā www.jaunpils.lv sadaļā “Izsoles”.

Telpu lietošanas mērķis– pārtikas preču un citu preču mazumtirdzniecība. Telpas var apskatīt objekta atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot ar Jaunpils novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju Zintu Mielavu pa telefonu 29209173. PIELIKUMS

Nekustamā īpašuma "Aizkalna lauks" izsole nr.3. Izsole notiks 2017.gada 12.oktobrī plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.
IZSOLES NOTEIKUMI
Automašīnas Škoda Octavia ar Valsts reģistrācijas numuru AH 4848 izsole 2017.gada 22.augustā plkst. 10.00
IZSOLES NOTEIKUMI
Nekustamā īpašuma "Jurģu ambulance" izsole nr.2 2017.gada 22.augustā plkst. 11.00
IZSOLES NOTEIKUMI
Nekustamā īpašuma "Aizkalna lauks" izsole nr.2 2017.gada 22.augustā plkst. 10.30
IZSOLES NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma "Sadzīves atkritumu izgāztuve "Sviļi"" izsole 2017.gada 12.jūnijā plkst. 10.30
IZSOLES NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma "Zvaigznes" izsole 2017.gada 23.februārī plkst.14:00 IZSOLES NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma "Jurģu lauki" izsole IZSOLES NOTEIKUMI
Nekustamā īpašuma „Zvaigznes”” izsole IZSOLES NOTEIKUMI
Nekustamā īpašuma „Jaunpils novada domes īpašuma – nedzīvojamās telpas “Pirts”” izsole IZSOLES NOTEIKUMI
Nekustamā īpašuma „Strautiņu ferma” izsole IZSOLES NOTEIKUMI
Nekustamā īpašuma „Zvaigznes” izsole IZSOLES NOTEIKUMI
Nekustamā īpašuma "Aigas" izsole Pielikums

Nekustamā īpašuma "Saulaines" izsole Pielikums

Nekustamā īpašuma "Mazpuriņi" izsole Pielikums

Nekustamā īpašuma "Puriņi" izsole Pielikums


Nekustamā īpašuma "Pie Mežābelēm" izsole Pielikums

Nekustamā īpašuma "Pie Bētiņiem" izsole Pielikums

Nekustamā īpašuma "Skaistkalnieši" izsole Pielikums
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOK      
Jaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2020 WEB mail Kontaktinformācija