Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada domes izsoles 2020

Jauna izsole Par nekustamā īpašuma “Tūrlejas” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Tūrlejas”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0410, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 0,3677 ha individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums : iznomāti 0,3677 ha, līguma termiņš 18.08.2050., nomas maksa 28.00 eiro gadā, nomas līgums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 12.novembrī plkst. 10.15 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 1600.00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 160,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 100,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 11.novembrim plkst.12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Tūrlejas” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Tūrlejas” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 2.novembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 12.novembrim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 26.novembrim.

Izsoles noteikumi.


Jauna izsole Par nekustamā īpašuma ”Pienotavas artēziskā aka” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ”Pienotavas artēziskā aka”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0106, sastāvošu no viena neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 1,29 ha (starpgabala).

Par Nekustamā īpašuma daļu ir noslēgts nomas līgums.

Izsole notiks 2020.gada 12.novembrī plkst. 10.30 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 6800,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 680,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 11.novembrim plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma ”Pienotavas artēziskā aka” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma ”Pienotavas artēziskā aka” izsoles dalības maksa”. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 2.novembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 12.novembrim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 26.novembrim.

Izsoles noteikumi.


Par nekustamā īpašuma “Spāres” otro izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Spāres”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0402, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 0,3002 ha individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums : iznomāti 0,3002 ha, līguma termiņš

30.05.2050., nomas maksa 28.00 eiro gadā. Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu).

Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 14.oktobrī plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 1489,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 148,90, dalības maksa EUR 150,00 -privātpersonām, EUR 300,00 -juridiskām personām, izsoles solis – EUR 100,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst.12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Spāres” otrās izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Spāres” otrās izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 28.septembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 14.oktobrim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 29.oktobrim.

Izsoles noteikumi.


Par nekustamā īpašuma “Piesaules” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Piesaules”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0056, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 10,8 ha. No tiem 7,0 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, 1,09 ha – meža zeme, 0,4 ha- zeme zem ūdeņiem, 1,9 ha purvs.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts viens zemes nomas līgums : iznomāti 5,5 ha, līguma termiņš 31.12.2021., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.Nomnieks nav pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms nav vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 14.oktobrī plkst. 10.15 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 64 000,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 6400,00, dalības maksa EUR 150,00 -privātpersonām, EUR 300,00 -juridiskām personām, izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Piesaules” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Piesaules” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 28.septembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 14.oktobrim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 29.oktobrim.

Izsoles noteikumi.


Par nekustamā īpašuma “Selgu zeme” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Selgu zeme”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 007 0160, sastāvošu no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 2,8545 ha. No tiem 0,7453 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Par Nekustamo īpašumu nav noslēgts zemes nomas līgums.

Izsole notiks 2020.gada 14.oktobrī plkst. 10.30 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 16 300,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 1630,00, dalības maksa EUR 150,00 -privātpersonām, EUR 300,00 -juridiskām personām, izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Selgu zeme” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Selgu zeme” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 28.septembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 14.oktobrim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 29.oktobrim.

Izsoles noteikumi.


Par nekustamā īpašuma “Kr.Barona pamatskola” otro izsoli

Jaunpils novada dome pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kr.Barona pamatskola”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 002 0303, sastāvošu no viena apbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 1,519 ha un uz tā esošām četrām būvēm.

Par Nekustamo īpašumu nav noslēgts nomas līgums.

Izsole notiks 2020.gada 12.novembrī plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta sākumcena EUR 14850,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 1485,00, dalības maksa EUR 150,00 -privātpersonām, EUR 300,00 -juridiskām personām, izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 11.novembrim plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Kr.Barona pamatskola” otrās izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Kr. Barona pamatskola” otrās izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 28.septembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 12.novembrim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 26.novembrim.

Izsoles noteikumi.


Paziņojums par telpu nomas tiesību izsoli

Nedzīvojamā telpa Nr.30, „Ērģelniekos”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, kad. apz. 90560080013002, kas sastāv no telpas 8,5 m2. Telpas lietošanas mērķis – elektronisko sakaru tīklu bāzes stacijas izvietošanai.

Izsoles noteikumi.


Par nekustamā īpašuma “Auļi” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Auļi”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0401, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 0,3002 ha individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums : iznomāti 0,3002 ha, līguma termiņš 05.04.2058., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības. Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 12.augustā plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 1489,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 148,90, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 100,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 11.augustam plkst.12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Auļi” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Auļi” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 27.jūlijā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 11.augustam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 26.augustam.

Izsoles noteikumi.


Par nekustamā īpašuma “Dižozoli” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Dižozoli”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0404, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 0,3002 ha individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums : iznomāti 0,3002 ha, līguma termiņš 30.05.2058., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības. Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 12.augustā plkst. 10.15 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 1489,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 148,90, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 100,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 11.augustam plkst.12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Dižozoli” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Dižozoli” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 27.jūlijā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 11.augustam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 26.augustam.

Izsoles noteikumi.


Par nekustamā īpašuma “Spāres” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „ Spāres”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0404, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 0,3002 ha individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums : iznomāti 0,3002 ha, līguma termiņš 30.05.2058., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības. Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 12.augustā plkst. 10.30 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 1489,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 148,90, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 100,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 11.augustam plkst.12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Spāres” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Spāres” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 27.jūlijā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 11.augustam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 26.augustam.

Izsoles noteikumi.


Par nekustamā īpašuma “Kr.Barona pamatskola” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kr.Barona pamatskola”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 002 0303, sastāvošu no viena apbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 1,519 ha un uz tā esošām četrām būvēm.

Par Nekustamo īpašumu nav noslēgts nomas līgums.

Izsole notiks 2020.gada 12.augustā plkst. 10.45 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 15000,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 1500,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 11.augustam plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Kr.Barona pamatskola” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Kr. Barona pamatskola” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 3.augustā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 12.augustam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 26.augustam vai saskaņā ar grafiku, vai saskaņā ar bankas noslēgto aizdevuma līgumu.

Izsoles noteikumi.


Par nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem

1. 2020.gada 15.aprīļa izsolē tiesības noslēgt nekustamā īpašuma – “Vēzes kallns”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, pirkuma līgumu ir ieguvusi Tukuma rajona Viesatu pagasta zemnieku saimniecība “Pažobeļi”.

2. 2020.gada 15.aprīļa izsolē tiesības noslēgt nekustamā īpašuma – “Rasaskalni”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, pirkuma līgumu ir ieguvusi Rasa zemnieku saimniecība “Baltbārži”.

3. 2020.gada 15.aprīļa izsolē tiesības noslēgt nekustamā īpašuma – “Kalējiņi”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, pirkuma līgumu ir ieguvusi Mārīte Petrova.
Nekustamā īpašuma “Vēzes kalns” izsole.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Vēzes kalns”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9090 002 0208, kadastra apzīmējums 9090 002 0317, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 19,24 ha, no tās 9,53 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums: iznomāti 19,24 ha, līguma termiņš 31.12.2026., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.

Izsole notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 24000,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 2400,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 14.aprīlim plkst.12:00 jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Vēzes kalns” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Vēzes kalns” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 23.martā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2019.gada 15.aprīlim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 29.aprīlim.

Izsoles noteikumi.


Nekustamā īpašuma “Rasaskalni” izsole.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rasaskalni”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9090 002 0411, kadastra apzīmējumi 90900020218, 90900020222, 90900020268, sastāvošu no trīs zemes gabaliem ar kopējo platību 9,79 ha, no tās 8,9 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums: iznomāti 9,79 ha, līguma termiņš 31.10.2026., nomas maksa 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības.

Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst. 10.30 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 23 000,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 2300,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 14.aprīlim plkst.12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Rasaskalni” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Rasaskalni” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 23.martā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2019.gada 15.aprīlim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 29.aprīlim.

Izsoles noteikumi.


Nekustamā īpašuma “Kalējiņi” otrā izsole.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalējiņi”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9090 002 0250, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 0,94 ha. No tiem 0,88 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums : iznomāti 0,94 ha, līguma termiņš 31.10.2026., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības. Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst. 11.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 2 360,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 236,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 236,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 14.aprīlim plkst.12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Kalējiņi” otrās izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Kalējiņi” otrās izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 23.martā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 15.aprīlim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 29.aprīlim.

Izsoles noteikumi.


Nekustamā īpašuma “Mazie Ezergaļi” otrā izsole.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Mazie Ezergaļi”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 90560050025, kopējā platība 3,64 ha. No tiem 3,62 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums : iznomāti 3,64 ha, līguma termiņš 31.12.2022., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst. 11.30 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta sākumcena EUR 20 800,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 2080,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 14.aprīlim plkst.12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Mazie Ezergaļi” otrās izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Mazie Ezergaļi” otrās izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 23.martā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 15.aprīlim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 29.aprīlim.

Izsoles noteikumi.


Nekustamā īpašuma „Pirts” izsole.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Pirts”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0009, sastāv no zemes 0,1338 ha platībā un pirts ēkas ar kopējo platību 53,9 m2.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts nomas līgums: iznomāta ēka pirts pakalpojumu sniegšanai ar pieguļošo zemi, nomas termiņš 30.05.2021., nomas maksa EUR 30,72 gadā.

Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst izmantot savas pirmpirkuma tiesības par izsolē uzsolīto augstāko cenu.

Izsole notiks 2020.gada 15.janvārī plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 6 360,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 636,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 14.janvārim plkst.12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Pirts” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Pirts” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 6.janvārī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 15.janvārim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 29.janvārim.

Izsoles noteikumi.


Nekustamā īpašuma „Kalējiņi” izsole.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Kalējiņi” zemes gabalu, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9090 002 0250 sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 0,94 ha. No tiem 0,88 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums: iznomāti 0,94 ha, līguma termiņš 31.10.2026., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst izmantot savas pirmpirkuma tiesības par izsolē uzsolīto augstāko cenu.

Izsole notiks 2020.gada 15.janvārī plkst. 10.30 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 2 360,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 236,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 14.janvārim plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Kalējiņi” zemes gabala izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Kalējiņi” zemes gabala izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 6.janvārī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 15.janvārim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 29.janvārim.

Izsoles noteikumi.


Nekustamā īpašuma „Pumpuriņi” izsole.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Pumpuriņi” ar kad.Nr. 9090 002 0412 zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9090 002 0414, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kopējā platība 3,80 ha, visa zeme ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums: iznomāti 3,80 ha, līguma termiņš 31.10.2026., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst izmantot savas pirmpirkuma tiesības par izsolē uzsolīto augstāko cenu.

Izsole notiks 2020.gada 15.janvārī plkst. 11.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 9 660,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 966,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 14.janvārim plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Pumpuriņi” zemes gabala izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Pumpuriņi” zemes gabala izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.gada 6.janvārī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 15.janvārim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2020.gada 29.janvārim.

Izsoles noteikumi.


Nekustamā īpašuma „Saules lauki” izsole.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Saules lauki”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 004 0112, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 4,20 ha. No tiem 4,18 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, 0,02 ha – citas zemes.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums: iznomāti 4,20 ha, līguma termiņš 31.12.2028., nomas maksa 0,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst izmantot savas pirmpirkuma tiesības par izsolē uzsolīto augstāko cenu.

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst. 10.30 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 30 000,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 3000,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 10.decembrim plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Saules lauki” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Saules lauki” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2019.gada 25.novembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2019.gada 11.decembrim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2019.gada 27.decembrim.

Izsoles noteikumi.


Nekustamā īpašuma „Mazie Ezergaļi” izsole

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Mazie Ezergaļi”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 005 0025, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 3,64 ha. No tiem 3,62 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums: iznomāti 3,64 ha, līguma termiņš 31.12.2022., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst izmantot savas pirmpirkuma tiesības par izsolē uzsolīto augstāko cenu.

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 26 000,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 2600,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 10.decembrim plkst.12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Mazie Ezergaļi” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Mazie Ezergaļi” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2019.gada 25.novembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2019.gada 11.decembrim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2019.gada 27.decembrim.

Izsoles noteikumi.


Izsoles atsaukums Par nekustamā īpašuma “Piesaules” izsoli

Jaunpils novada dome, pamatojoties uz Izsoles komisijas 26.09.2019. lēmumu Nr. 6, atceļ izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 05.09.2019. izsludināto publisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam „Piesaules”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, kas bija nolikta 14.10.2019. plkst.10.00 Jaunpils novada domē, „Ērģelniekos”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Piesaules”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0056, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 10,8 ha. No tiem 7,0 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, 1,09 ha – meža zeme, 0,4 ha- zeme zem ūdeņiem, 1,9 ha purvs.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgti divi zemes nomas līgumi: iznomāti 2,0 ha, līguma termiņš 31.12.2022., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā un iznomāti 5,5 ha, līguma termiņš 31.12.2021., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.Nomnieki nav pirmpirkuma tiesīgas personas (nomas objekta apjoms nav vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kārtībā.

Izsole notiks 2019.gada 14.oktobrī plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 58 000,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 5800,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 11.oktobrim plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Piesaules” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Piesaules” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2019.gada 23.septembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2019.gada 14.oktobrim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2019.gada 28.oktobrim.

Priekšsēdētāja L.Gintere

Izsoles noteikumi.


Par nekustamā īpašuma “Mediņi” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Mediņi”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0407, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 2,82 ha. No tiem 1,3 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, 0,17 ha- zeme zem pagalmiem, 0,64 ha – zeme zem ceļiem, 0,71 ha – pārējā zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums: iznomāti 2,82 ha, līguma termiņš 31.12.2028., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst izmantot savas pirmpirkuma tiesības par izsolē uzsolīto augstāko cenu.

Izsole notiks 2019.gada 16.septembrī plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 11 100,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 1110,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 13.septembrim plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Mediņi” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Mediņi” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2019.gada 26.augustā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2019.gada 9.maijam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2019.gada 30.septembrim.

Izsoles noteikumi.


Par nekustamā īpašuma “Centra mazdārziņi” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Centra mazdārziņi”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0109, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 10,13 ha. No tiem 9,58 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, 0,15 ha – meža zeme, 0,2 ha- zeme zem ūdeņiem, 0,17 ha – zeme zem ceļiem, 0,03 – pārējā zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums: iznomāti 10,13 ha, līguma termiņš 31.12.2019., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst izmantot savas pirmpirkuma tiesības par izsolē uzsolīto augstāko cenu.

Izsole notiks 2019.gada 10.maijā plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 79 000,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 7 900,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 1000,00. Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 9.maijam plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Centra mazdārziņi” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Centra mazdārziņi” izsoles dalības maksa”. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2019.gada 29.aprīlī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2019.gada 9.maijam. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2019.gada 24.maijam.

Izsoles noteikumi.
2015 -2018 gada izsoles      2014 gada izsoles
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums