Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novada domes izsoles 2019

Jauna izsole Par nekustamā īpašuma “Mediņi” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Mediņi”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0407, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 2,82 ha. No tiem 1,3 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, 0,17 ha- zeme zem pagalmiem, 0,64 ha – zeme zem ceļiem, 0,71 ha – pārējā zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums: iznomāti 2,82 ha, līguma termiņš 31.12.2028., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst izmantot savas pirmpirkuma tiesības par izsolē uzsolīto augstāko cenu.

Izsole notiks 2019.gada 16.septembrī plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 11 100,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 1110,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 13.septembrim plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Mediņi” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Mediņi” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2019.gada 26.augustā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2019.gada 9.maijam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2019.gada 30.septembrim.

Izsoles noteikumi.


Par nekustamā īpašuma “Centra mazdārziņi” izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Centra mazdārziņi”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0109, sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo platību 10,13 ha. No tiem 9,58 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, 0,15 ha – meža zeme, 0,2 ha- zeme zem ūdeņiem, 0,17 ha – zeme zem ceļiem, 0,03 – pārējā zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums: iznomāti 10,13 ha, līguma termiņš 31.12.2019., nomas maksa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst izmantot savas pirmpirkuma tiesības par izsolē uzsolīto augstāko cenu.

Izsole notiks 2019.gada 10.maijā plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 79 000,00.

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 7 900,00, dalības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles solis – EUR 1000,00. Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 9.maijam plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. Nr.90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777, Bankas kods HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Centra mazdārziņi” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : “Nekustamā īpašuma “Centra mazdārziņi” izsoles dalības maksa”. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2019.gada 29.aprīlī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2019.gada 9.maijam. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2019.gada 24.maijam.

Izsoles noteikumi.
2015 -2018 gada izsoles      2014 gada izsoles
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOKJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2019 WEB mail Kontaktinformācija