Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada bibliotēka

Kontakti un darba laiks:
Bibliotēkas vadītāja Inga Papendika
Tel. 20299152
e-pasts: biblioteka.jaunpils@tukums.lv

Darba laiks
Pirmdien 09:00 – 12:30 un 13.00 - 17.00
Otrdien 09:00 – 12:30 un 13.00 - 17.00
Trešdien 09:00 – 12:30 un 13.00 - 17.00
Ceturtdien 09:00 – 12:30 un 13.00 - 17.00
Piektdien 09:00 – 12:30 un 13.00 - 17.00
Sestdien 10:00 – 14:00
Brīvdienas svētdienas

Katra mēneša pēdējā trešdiena – Metodiskā diena
No 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka sestdienās slēgta
Kārlim Ieviņam 135 Lasīt vairāk
Grāmatu maiņas plaukts.
Septembrī Jaunpils TOP veikala priekštelpā tika atklāts grāmatu maiņas plaukts. Šī ir lieliska iespēja lasītgribētājiem mainīties ar grāmatām - paņemt no plaukta sev interesējošo grāmatu vai atnest grāmatu, kuru ieteiktu izlasīt citiem.
Jaunpils bibliotēkai 130!
Aizvadītajā gadā Jaunpils bibliotēka atzīmēja savas pastāvēšanas 130-to gadadienu. Sakarā ar šo notikumu tapa virtuālās izstādes "Jaunpils bibliotēkai 130!" 1.daļa, kur apkopota informācija laika posmā no 1890. - 1996.gadam.

Jaunpils bibliotēkas vēsture 130 gados Lasīt
Jaunpils bibliotēka
Jaunpils pagasta bibliotēkas aktualitātes.
Informācija par bibliotēkas aktivitātēm pieejama:

www.facebook.com/Jaunpilsbiblioteka/
www.twitter.com/jaunpbiblio
Par bibliotēku.
Pirmās ziņas par Jaunpils bibliotēku ir no 1890.gada, kad tika dibināta Jaunpils Sadraudzīgā biedrība, kuras mērķis bija rosināt latvisko izglītību un kultūras dzīvi. Sākotnēji Jaunpils Sadraudzīgās biedrības bibliotēka atradusies magazīnas klētī. Tā bija bezmaksas bibliotēka ar vairāk kā 2000 sējumiem. Bibliotekāra darbs netika algots, tādēļ bibliotēka darbojās vairāk kā lasāmgalds.

Tagad Jaunpils novada Jaunpils pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Jaunpils pagasta bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā 2004.gada 7.maijā ar nr. BLB 1283. Bibliotēka akreditēta 2015.gada 19.jūlijā, akreditācijas apliecība nr. 725. Akreditācijas rezultātā bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Bibliotēka savā darbībā ievēro Bibliotēku likumu, likumu „Par pašvaldībām”, LR MK noteikumus, citus valsts un pašvaldību tiesību aktus un 2003.gadā apstiprināto Bibliotēkas nolikumu, kā arī Jaunpils novada domes un P/a „Jaunpils” rīkojumus un norādījumus.

Lēmumu par bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jaunpils novada dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

Bibliotēkas adrese: “Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145.
Bibliotēkas misija.
Jaunpils pagasta bibliotēkas misija ir padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus Jaunpils pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem. Rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu.
Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
Bibliotēkā izveidota mūsdienīga un kvalitatīva informācijas vide, kas nodrošina bibliotēkas sniegto pakalpojumu pieejamību ikvienam bibliotēkas lietotājam atbilstoši tā vajadzībām, interesēm un vēlmēm. Tā izveidojusies par vienotu informācijas saņemšanas vietu ikvienam apmeklētājam neatkarīgi no viņa sociālā, materiālā stāvokļa, vecuma un etniskās izcelsmes, saglabājot tradicionālo informācijas avotu pieejamību un piedāvājot mūsdienīgus informācijas avotus. Pilnveidota pakalpojumu pieejamība, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas.

Elektroniskajā Tukuma reģiona kopkatalogā atspoguļots viss Jaunpils pagasta bibliotēkas krājums. Bibliotēkas lietotāji tiek reģistrēti un apkalpoti elektroniski.

Bibliotēkā nodrošināti e-pakalpojumi visa vecuma apmeklētājiem, neatkarīgi no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā. Vajadzības gadījumā vai pēc pieprasījuma bibliotēkas darbinieki sniedz individuālas konsultācijas datoru, interneta un elektroniskā kataloga lietošanā.
Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi:
1. bibliotēkas apmeklēšana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā, lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana;

2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;

3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

4. bibliotēkas un literatūru popularizējoši pasākumi.
Bibliotēkas maksas pakalpojumi:
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums