Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novada kultūras nams

JAUNPILS KULTŪRAS ZIŅAS
Jaunpils kultūras ziņas janvāris 2015 Vairāk
Jaunpils kultūras nama vadītāja - Silva Nordena tel.: 29296334; e-pasts.: jaunpils-silvai@inbox.lv
                Vada kultūras nama vadītājs, ko apstiprina P/A „Jaunpils” direktors un pašvaldība. Kultūras nama vadītājs ir tiešā pakļautībā P/A „Jaunpils” direktoram. Kultūras nama vadītāja tiešā pakļautībā ir pulciņu vadītāji.
               Mērķis – īstenot atpūtas iespējas, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām Jaunpils novadā.
Uzdevumi:
               1. Veikt tautas mākslas kolektīvu darbības koordinēšanu, administrēšanu, iesaistot tos pagasta kultūras norisēs, tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicināt starptautisko sadarbību.
               2. Organizēt valsts svētku un tradicionālo svētku norisi, koncertu un izrāžu darbību.
               3. Organizēt atpūtas un izklaides pasākumus visu paaudžu iedzīvotājiem.
               Amatiermāksla (organizēta neprofesionāla piedalīšanās mākslas procesā) Uzdevums – virzīt kolektīvu uz rezultātu vai rast iespēju brīvi izvēlēties radošās darbības jomu.
Jaunpils k/n amatiermākslas pulciņi 2013./2014. gada sezonā darbojas sekojoši kolektīvi:
                Jaunpils jauktais koris – 40 dalībnieki – diriģente Lāsma Pommere, kormeistars Ārijs Ādamsons. Kolektīvs 2009.gada pavasarī svinēja 85gadu jubileju ar plašu koncertprogrammu. 2008.gada vasarā koris piedalījās Dziesmu svētkos Rīgā, Tukuma rajona skatēs iegūti 1. un 2.pakāpes diplomi
               Vokālais ansamblis „Vocalica” - muzicē kopš 2004.gada rudens Aināra Plezera vadībā. Grupas izpildījumā lielākoties dzirdama viduslaiku un renesanses mūzika. Repertuārā iekļautas arī latviešu un ārzemju komponistu orģināldziesmas un dziesmu apdares. Grupa pārsvarā muzicē a capella. Veiksmīga bijusi grupas dalība rajona un novada vokālo ansambļu skatēs – iegūta pirmā vieta Tukuma rajona skatē 2008.gadā un 1. vieta republikas Dziesmu svētku skatē. Piedalījies Latvijas Dziesmu un Deju svētkos 2008.gadā, viduslaiku svētkos Vācijā un Spānijā.
               Jauniešu deju kolektīvs "Atsperīte"-vadītāja Žanna Kļava (16 dalībnieki) un Vidējās paaudzes deju kolektīvs (22 dalībnieki) vada Jānis Liepiņš. Kolektīvi darbojas 20 un 25 gadus, pagājušajā sezonā svinēja jubileju ar plašu deju programmu, piedalījās Dziesmu un deju svētkos Rīgā 2008.gadā, Kurzemes novada deju svētkos Ventspilī
               Senioru ansamblis „Pīlādzītis” - vada Agrita Aleksejenoka Republikas senioru ansambļu skates dalībnieki – 7 vietas ieguvēji
                Senioru līnijdejas „Vēlziedes” - 12 dalībnieces, vada Dace Pobusa, piedalās Jaunpils kultūras pasākumos un visos pensionāru klubu sadraudzības pasākumos Tukuma un Dobeles rajonā, kā arī aktīvi piedalās tradicionālajā pavasara pensionāru saieta organizēšanā Jaunpilī.
               Bērnu vokālais ansamblis „Ķipariņi” - 22 dalībnieki, vada Agrita Aleksejenoka. Aktīvi piedalās vietējos pasākumos: 18. novembra koncertā, Māmiņu dienas koncertā, Lieldienu pasākumā
               Lietišķās mākslas biedrība „Dzīpars” – 15 audējas, vada Velga Pavlovska. Pulciņš Jaunpilī pastāv jau daudzus gadu desmitus, un ar saviem darbiem piedalās Republikas skatēs un izstādēs.
Māksliniecisko kolektīvu dalībnieku skaits pret iedzīvotāju skaitu ir 149/2700
Kolektīvu mēģinājumu laiku un vietu skatīt šeit
Bildes

Pīlādzītis

Jaunpils deju kolektīvi

Vidējais deju kolektīvs

Vocalica
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijasJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija