Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Valsts atbalsta projekti

„PAŠVALDĪBU DARBI PARKOS” projekta ietvaros košāks top Jaunpils parks.
Jaunpils parkā saskaņā ar izstrādāto labiekārtošanas projektu tika iestādīta mahoniju (mahonia aquifolium) grupa trīsdesmit stādi, savukārt vīteņhortenzijas (hydrangea paniculata) desmit stādi tika iestādīti pie lielajiem parka kokiem. Ziedēs arī magnolijas (magnolia kobus) divi koki un divi kociņi zvaigžņu magnolijas. Vairāk.
„Publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāna izstrāde”
APTAUJA      PREZENTĀCIJA


Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēts projekts „Publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāna izstrāde” Projekta Nr. 1-08 / 79 / 2018

Projekta īstenošanas laiks: 10.05.2018.-30.04.2019.

Projekta mērķis –
Īstermiņa: Izstrādāt publiskās ūdenskrātuves -Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plānu kā būtisku resursu pašvaldības attīstībai , integrējot plānā teritorijas izmantošanu, vides aizsardzību, zivsaimniecības resursu attīstību un rekreācijas infrastruktūras plānošanu

Ilgtermiņa: Izstrādātais publiskās ūdenskrātuves apsaimniekošanas plāns būs pamats tālākai pašvaldības darbībai, plānojot visefektīvāko ezera saimniecisko izmantošanu nākotnē, lai tā būtu esošos resursus saglabājoša un uzlabojoša, rekreācijas attīstību veicinoša, kā arī saimnieciski izdevīga.

Finansējuma saņēmējs – Jaunpils novada dome
Darbu veic – SIA “Reģionālie projekti”

Projekta izmaksas:
Kopējās projekta izmaksas – EUR 6 534,00
LVAF finansējums – EUR 6 534,00

Realizēsim jauniešu projektu.


Realizēsim jauniešu projektu
         Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludināja atklātu projekta konkursu ,, Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvadībās.3. Atbalsts darbā ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī. Jaunpils novada dome iesniedza projektu ,, Jaunatnes politikas attīstība Jaunpils novadā’’. Projekts tika apstiprināts. Projekta īstenošanas laiks 01.05.2018.-31.01.2019 un projekta finansējums 1999.68 eur. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu – personu vecumā no 13-25 gadiem - dzīves kvalitāti, veicot viņa iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Projekta tiešais mērķis – jaunatnes attīstības plānošanas dokumenta izstrāde un plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni izveide Jaunpils novadā.

Projekta aktivitātes mērķu sasniegšanai:
• Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde;
• Pieredzes apmaiņas braucieni un apmācības jauniešiem.

Projekta rezultāti:
• Būs izstrādāts Jaunpils novada Jaunatnes politikas plānošanas dokuments 2019.-2021.gadam;
• Notikuši 2 pieredzes apmaiņas braucieni un 2 apmācības jauniešiem;
• Notikušas konsultācijas starp jauniešiem un politikas veidotājiem;
• Tiks pieņemts lēmums par Jaunpils jauniešu domes kā konsultatīvā mehānisma Jaunpils novadā jaunatnes politikas jomā izveides realitāti;
• Tiks attīstītas līdzdalības prasmes un veicināta konsultāciju prakse starp jauniešiem un politikas veidotājiem.
"Atbalsts Strukturētā dialoga konsultācijas"


         Jaunpils novada Dome ir ieguvui atbalstu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā ,,Atbalsts Strukturētā dialoga konsultācijas''. Kuras apakšaktivitātes mērķis atbalstīt 30 pašvaldību un jaunatnes organizāciju projektus, lai nodrošinātu Strukturētā dialoga vietējās konsultācijas starp politikas veidotājiem un jauniešiem piecos Latvijas plānošanas reģionos. Strukturētais Dialogs ir process, kas sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.
         Projekta vispārējais mērķis ir veidot sadarbību un dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem visās ar jauniešiem saistītās jomās. Mērķa sasniegšana sekmēs Strukturētā dialoga procesu attīstību novadā, aktualizēs jauniešiem svarīgus jautājumus, to risināšanā iesaistoties lēmējvarai, izpildvarai, sadarbības partneriemun, galvenais, pašiem jauniešiem. Projekta īstenošana veicinās kopīgas mērķa grupas izpratnes veidošanos par Strukturēto dialogu kopumā un VI cikla tematisko prioritāti un ļaus arī Jaunpils novada jauniešiemun politikas veidotājiem iesaistīties nacionāla un Eiropasmēroga konsultācijās par iespējamiem risinājumiem un rekomendācijām. Projekta ietvaros jauniešiem tiks dota iespēja novada jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, tiks sekmēta jaunu zināšanu iegūšana un izpratnes veidošana, tiks nodrošināta viedokļu apmaiņa starp novada jauniešiem un politikas īstenotājiem un tiks mazināta barjera starp pašvaldību un jauniešiem. Projekta aktivitāte kalpos par pamatu Jaunpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības programmas 2018.-2022.gadam izstrādei.

Projekta finansējums 1605.50eur

Lai veiksmīgi realizētu projekta plānotās aktivitātes, Jaunpils novada domes līdzfinansējums 200.00 Eur. Paldies par atbalstu!
„Bērnu rotaļu laukumu izbūve Viesatu un Levestes ciemos Jaunpils novadā”, vienošanās.Nr.5-26/MPP/2016-067
Projekta ietvaros veicamās darbības - Projekta ietvaros plānots veikt darbus: Rotaļu laukumu uzstādīšanas Viesatu un Levestes ciemā;
"Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos"


Jaunatnes politikas valsts programma 2016.gadam

Atklātā projektu konkursa 2.1.aktivitātes "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos"

Jauniešu komunikācija un radošums ilgtspējīgai attīstībai
Finansējums:2077.90 EUR
Projekta īstenošanas laiks 01.06.2016. - 30.09.2016. Jaunpils novads
         Projekta mērķis ir pilnveidot jauniešu komunikācijas prasmes, attīstīt radošo domāšanu un rosināt interesei par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Tiešais mērķis ir iesaistīt un izglītot sociālas atstumtības riskam pakļautos jauniešus, pilnveidojot komunikācijas un personīgās izaugsmes prasmes. Galvenie pasākumi 3 dienu apmācību cikls, kuru laikā notiks aktīva jauniešu iesaistīšana neformālās izglītības nodarbībās, izmantojot dažādas interaktīvās metodes, veicinot komunikācijas prasmju attīstīšanu. Iegūtās prasmes un zināšanas tiks pielietotas lomu spēlēs un aktivitātēs. Tiks apmeklēti septiņi dažāda mēroga vietējie ražošanas uzņēmumi. Jaunieši attīstīs radošo domāšanu un veiks kreatīvus uzdevumus, veidojot savu radošo CV pielikumu un nākotnes radošo biznesa produktu, kā arī mācīsies to prezentēt jeb pārdot.

         Mērķauditorija ir divdesmit Jaunpils novada jaunieši, no kuriem vairāk kā viena trešā daļa ir sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši. Projekta rezultātā 20 Jaunpils novada jaunieši būs pilnveidojuši komunikācijas prasmes, attīstījuši radošo domāšanu, ieguvuši zināšanas par lietišķo etiķeti, CV, darba interviju, kā arī būs radījuši sava biznesa produktus, un būs motivēti nākotnē uzsākt savu uzņēmējdarbību tieši Jaunpils novadā vai spēs veiksmīgi piedāvāt sevi darba tirgū.

Projekta vadītāja:Baiba Rasa tel.20204694
Projekts „Pīlādžu parks Jaunpilī”
               2013.gada pavasarī, piesakot savu ieceri – sākt veidot Pīlādžu parku Jaunpils centrā starp skolu, pienotavu un autoceļu Tukums – Auce Latvijas pašvaldību savienības projektam „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam’’, tika gūts finansiāls atbalsts LVL 160.00. Konsultējoties ar kokaudzētavas „Dimzas’ apzaļumošanas speciālistiem, tika izveidota topošā parka skice. Šīs jaunās ieceres praktisko pusi - 20 pīlādžu stādīšanu veica šī gada 12.klases absolventi, iestādot 7 dažādu šķirņu pīlādžus.
               Latvijas pašvaldību savienība īsteno projektu „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam’’, nodrošinot Meža dienu 2013 pasākumu norisi 49 Latvijas novados un pilsētās visos Latvijas reģionos. projektu finansē Meža attīstības fonds.
               Latvijas sabiedrība Meža dienās 2013 tiek aicināta turpināt aizsākto tradīciju - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu. Moto: „Kopā nākotnes mežam!”.
PROJEKTS "ZIVJU RESURSU ATJAUNOŠANA JAUNPILS EZERĀ"
               2012 g. maijā Zivju fonds atbalstīja Jaunpils novada pašvaldības projekta „Zivju resursu atjaunošana Jaunpils ezerā” realizāciju, kas finansējuma saņemšanai tika pieteikts fonda izsludinātajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”.
               Oktobra sākumā projekta „Zivju resursu atjaunošana Jaunpils ezerā” ietvaros tika ielaisti Jaunpils ezerā 3600 gab.vienas vasaras līdaku mazuļu un oktobra beigās tika ielaisti 1000 gab. vienas vasaras zandartu mazuļi. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1088,70 apmērā. Zivju fonda finansējums sastāda LVL 883,00. Zivju mazuļi uz Jaunpils ezeru atceļoja no Kuldīgas novada – līdaku mazuļi no IU „Rimzāti” un zandartu mazuļi no ZS „Skaldas”. Šī projekta īstenošana ir ļoti svarīga Jaunpils novadam, lai saglabātu vētīgo zivju populāciju Jaunpils ezerā.
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums