Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana

Dzīvesvietas deklarēšana
Dzīvesvieta ir jādeklarē personai, kura maina dzīvesvietu vai kura līdz šim nav deklarējusi dzīvesvietu.
Dzīvesvietu var deklarēt:
          1.Jaunpils novada domē vai Viesatu pagasta pārvaldē;
          2.Elektroniski portālā www.latvija.lv;
          3.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē - tikai ārzemniekiem, bezvalstniekiem, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem.
Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā:
         personai līdzi jāņem ir personu apliecinošs dokuments (pase), ja ar personu kopā deklarējas bērni, arī bērnu dzimšanas apliecības. Lai deklarētos konkrētajā adresē, "Dzīvesvietas deklarēšanas likums" paredz, ka personai ir jābūt tiesiskam pamatam.
         Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu - 4,27 eiro. To nosaka 30.06.2009 MK noteikumi Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju."
Valsts nodevu nemaksā:
          politiski represētās personas
          reģistrējot jaundzimuša bērna pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
          invalīdi
          Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībnieki
          pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
          personas, kuras atzītas par trūcīgām
Deklarējot dzīvesvietu elektroniski:
         Portālā www.latvija.lv persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.
         Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas ("Swedbank", "SEB banka" un "Latvijas Krājbanka") autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu.
Valsts nodeva par pakalpojumu nav jāmaksā.
Darām zināmu:
LR Administratīvo pārkāpumu kodeksa II daļas 190. pantā ir teikts: "Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu - uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem".
LR Administratīvo pārkāpumu kodeksa II daļas 186.pants paredz, ka par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā var tikt uzlikts naudas sods līdz divsimt piecdesmit latiem.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2.panta 2.daļā ir teikts, ka dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskas saistības.
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums