Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jauniešu Jaunpils

Jauniešu Jaunpils rakstu arhīvs
Vadlīnijas jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas uzlabošana Jaunpils novadā
Saskaņā ar īstenoto projektu „Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas uzlabošana Jaunpils novadā” (ar identifikācijas nr.VP2019/1.2-6) un saskaņā ar projekta iesniegumu, lai veicinātu jauniešu informētību par darba tirgu un uzņēmējdarbību, apkopojot jauniešu iesaistes pasākuma, kas notika 2019.gada augustā, dalībnieku izteiktos viedokļus un priekšlikumus, ir izvirzīti 3 priekšlikumi īstenošanai, sākot ar 2020.gadu:

1) Organizēt neformālās izglītības pasākumus jauniešu kā darba ņēmēju un jauno uzņēmēju kompetenču attīstībai;
2) Izveidot „Jauniešu kompetenču dēli” kā platformu informācijas apmaiņai starp jauniešiem un darba devējiem;
3) Izveidot sadarbību ik gadu vismaz ar 2 jauniem brīvprātīgā darba īstenotājiem piedāvājuma dažādošanai.

Par priekšlikumu īstenošanu atbildīgs jaunatnes darbinieks Ieva Zāgmane.
Apstiprināts 31.10.2019. Domes sēdē Nr. 12.

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
07.11.2019.
,,Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas uzlabošana Jaunpils novadā’’
2018.gadā Jaunpils novads izveidoja dokumentu „Jaunpils novada domes jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2022.gadam”, kurš izveidots sadarbībā ar Jaunpils jauniešiem. Dokuments sevī ietver galvenās prioritātes, kuras nepieciešams Jaunpilī attīstīt. Katrai prioritātei noteikti paveicamie uzdevumi un aktivitātes, kā arī sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. Izstrādātajā jaunatnes politikas attīstības programmā viena no noteiktām prioritātēm ir Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība, kas ietver sevī jauniešu informētību par darba tirgu un nodarbinātību.

Jaunpils novada domes Jaunatnes politikas attīstības programmā 2019.-2022.gadam 5.prioritāte ir Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība, kuras ilgtermiņa mērķis ir 5.1. Veicināt jauniešu nodarbinātību Jaunpils novadā, īstermiņa mērķis ir 5.1.2. Veicināt jauniešu informētību par darba tirgu un nodarbinātību un viena no aktivitātēm - 5.1.2.1. Jaunieši ir saņēmuši informāciju par ES, valsts un pašvaldības atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Projekta ”Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas uzlabošana Jaunpils novadā” mērķis ir veicināt Jaunpils novada jauniešu politikas attīstības programmas 2019.-2022. 5.prioritātes „Jauniešu nodarbinātība, uzņēmīgus” īstenošanu.

Projekta tiešā mērķauditorija būs Jaunpils novada jaunieši. Projekta vajadzībām tiks atlasīti 30 aktīvi jaunieši, kuri jau šobrīd ir izrādījuši interesi par iesaisti nodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstību veicinošos pasākumos. Projekta rezultātā 30 jaunieši tiks iesaistīti 3 dienu jauniešu iesaistes pasākumā, iesaistījušies 6 jaunieši un 6 iesaistīto pušu pārstāvji, notikušas 3 fokusētas konsultācijas un sagatavots priekšlikumu un secinājumu apkopojums/ziņojums Jaunpils novada domei.Projekta ietvaros tiks izstrādāts priekšlikumi un ieteikumi „Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas uzlabošanai Jaunpils novadā. Veicinot Jaunpils novada jaunatnes politikā noteiktās prioritātes īstenošanas attīstību, tiks sniegts ieguldījumu gan projekta konkursa mērķī – izstrādāt ilgtermiņa risinājumu darbam ar jaunatni, gan īstenota valsts programmā noteiktā prioritāte „Jauniešu uzņēmīgums, nodarbinātība”. Programmas ietvaros norisināsies 3 dienu pasākums, kurā jaunieši saņems apmācības un informāciju par jauniešu iespējām uzņēmējdarbībā, nodarbinātībā, kā arī paši piedalīsies ieteikumu izstrādē Jaunpils novada domei, kas veicinās gan Jaunpils novada domes jauniešu politikas programmas īstenošanu, gan projekta, gan valsts programmas mērķu sasniegšanu.

Projekta ilgums 6 mēneši, 08.07.2019. -22.12.2019. Projekta finansējums 3499,80eur

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 1.Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās.1.2. Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem.
Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2022. gadam
Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2022. gadam ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments 4 gadiem, kura mērķis ir pilnveidot darbu ar jaunatni. Vairāk
Jaunpils novada Jauniešu domes nolikums Vairāk
Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2022.gadam tapusi projekta ietvaros ,,Jaunatnes un politikas attīstība Jaunpils novadā’’

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma 2018.gadam. 1). Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī.
Jaunatnes politikas attīstība Jaunpils novadā 2018
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra tika izsludinājusi atklātu projekta konkursu ,, Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvadībās..3. Atbalsts darbā ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī. Jaunpils novada dome iesniedza projektu ,, Jaunatnes politikas attīstība Jaunpils novadā’’. Projekts tika apstiprināts. Projekta īstenošanas laiks 01.05.2018.-31.01.2019 un projekta finansējums 1999.68eur. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu – personu vecumā no 13-25 gadiem - dzīves kvalitāti, veicot viņa iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Projekta tiešais mērķis – jaunatnes attīstības plānošanas dokumenta izstrāde un plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni izveide Jaunpils novadā.

Projekta aktivitātes mērķu sasniegšanai:
Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde;
Pieredzes apmaiņas braucieni un apmācības jauniešiem.

Projekta rezultāti:
Būs izstrādāts Jaunpils novada Jaunatnes politikas plānošanas dokuments 2019.-2021.gadam;
Notikuši 2 pieredzes apmaiņas braucieni un 2 apmācības jauniešiem;
Notikušas konsultācijas starp jauniešiem un politikas veidotājiem;
Tiks pieņemts lēmums par Jaunpils jauniešu domes kā konsultatīvā mehānisma Jaunpils novadā jaunatnes politikas jomā izveides realitāti;
Tiks attīstītas līdzdalības prasmes un veicināta konsultāciju prakse starp jauniešiem un politikas veidotājiem.
Nāc iesaisties...Kopā mēs to varam :)
Nāc iesaisties...Kopā mēs to varam :)

Projekta mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Izstrādāt jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentu un plānveida darba ar jaunatni izveidi Jaunpils novadā.

Tikai iesaistoties, daloties un reāli darot Tu vari padarīt savu apkaimi un novadu labāku. Iegūt draugus visā Jaunpils novadā un citur Latvijā. Piedalīties jauniešu projektos novadā,Latvijā un Eiropā. — jūtas apņēmīgi.
Valsts izglītības attīstības aģentūra "Jauno uzņēmēju meistarklase" 2017
Nākotne ir tavās rokās, veido to šodien ar Brīvprātīgo darbu. Lejupielādēt visus dokumentus
Uzmanību uzmanību!
Jaunatnes lietu žurnāls, kur apkopota informācija par svarīgākajiem jautājumiem Jaunatnes lietās.

"Pašķirsti", Tu, noteikti, atradīsi kaut ko priekš SEVIS. Vairāk
Nākotne ir tavās rokās, veido to šodien ar Brīvprātīgo darbu
Jaunietis vecumā no 13-25 gadiem brīvprātīgo darbu var veikt valsts vai pašvaldības iestādē, biedrībā vai nodibinājumā. Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs un tas ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina brīvprātīgā darba veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Jauniešu brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot peļņas gūšanas nolūkā. Vairāk
Ikvienam aktīvajam ir iespēja sekot līdzi jaunumiem, kas saistīti ar jaunieša aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs!
Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" NVO Ziņas

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai(LAPAS)

Rīgas domes NVO nama ziņas

European Youth Forum, Youth Policy Watch

Kurzemes NVO atbalsta centrs

Zemgales NVO centrs

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Izglītības un zinātnes ministrija, Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, jaunatneslietas.gov.lv
​​​​Populārā veselīga dzīvesveida mobilā aplikācija "80 brīvdienas" tagad arī iOS ierīcēm
Lejupielādēt šeit
Jauniešu Jaunpils rakstu arhīvs
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums