Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada Realizētie projekti

Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils vidusskolas ēkā -KPFI

1. „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils vidusskolas ēkā” Nr.KPFI-15.2/225.
2. „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils vidusskolas ēkā” Nr.KPFI-15.2/225.
3. „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils vidusskolas ēkā” Nr.KPFI-15.2/225.
4. „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils vidusskolas ēkā” Nr.KPFI-15.2/225.
Realizētie projekti

ELFLA līdzfinansēts projekts „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils pagasta īpašumos Rūšu strauta lejtecē”, proj.līg.Nr. 13-08-L12500-000157.
ELFLA līdzfinansēts projekts „Latviešu tautas tērpu iegāde Viesatu vidējās paaudzes deju kolektīvam, kultūras mantojuma saglabāšanai Jaunpils novadā” , proj.līg.Nr. 13-08-LL28-L413201-000003.
ELFLA līdzfinansēts projekts „Mūsdienīgas skaņas un gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana Jaunpils novada kultūras namā” , proj.līg.Nr. 13-08-LL28-L413202-000012.
ELFLA līdzfinansēts projekts „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils novada pašvaldībai piederošās un valdījumā esošas zemēs” , proj.līg.Nr. 13-08-L12500-000154.
ESF līdzfinansētā projekta „Attīstības un plānošanas kapacitātes paaugstināšana Jaunpils novadā” līguma Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/077/030
ESF līdzfinansētā projekta „ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste ilgtspējīgai Jaunpils novada attīstībai ” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/066/69
ELFLA līdzfinansētā projekta „Mesteru ielas rekonstrukcija Jaunpilī”līguma Nr. 11-08-L32100-000138
ESF līdzfinansētā projekta „Speciālista – projektu koordinatora piesaiste Jaunpils novada administratīvās kapacitātes stiprināšanai ”līguma Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/001/121
EK finansētā projekta „Cittadinanza Europea Attiva: partecipazione e democrazia in Europa ”
ELFLA līdzfinansētā projekta „Pamatpakalpojumu uzlabošana Viesatās” līguma Nr. 10-08-L32100-000300
EZF līdzfinansētā projekta „Gājēju celiņa tīkla rekonstrukcija pie sabiedriskā centra „Jaunkalni ””līguma Nr. 10-08-ZL22-Z401102-000002
ERAF līdzfinansētā projekta „Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma izbūve Jaunpilī 1.kārta” līguma Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/051/017
ESF līdzfinansētā projekta „Speciālista – projektu vadītāja piesaiste Jaunpils novada administratīvās kapacitātes stiprināšanai ” līguma Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/052
ELFLA līdzfinansētā projekta „Tērpu novietnes izveide Jaunpils kultūras namā” līguma Nr. 10-08-LL28-L41320-000003
ELFLA līdzfinansētā projekta „Teritorijas „Jaunkalni” labiekārtošana Jaunpilī” Līg. Nr. 11-08 L32100-000144
ELFLA līdzfinansētā projekta „Rotaļu laukuma rekonstrukcija Jaunpils novadā” Līg. Nr. 11-08 L32100-000204
ELFLA līdzfinansētā projekta „ Pils pagrabtelpas renovācija Jaunpils muzeja vēsturiskās ekspozīcijas izvietošanai” Līg. Nr. 11-08-LL28-L413201-000005
Perano pašvaldība, Itālija Pluņģes rajons, Lietuva
ELFLA līdzfinansētā projekta „Skolas muzeja izveide Jaunpils novadā” līguma Nr. 10-08-LL28-L41320-000002
ELFLA līdzfinansētā projekta „Lauku produktu tirdzniecības vietas izveide Jaunpils novadā” Līguma Nr. 09-08-LL28-L413101-000005
ELFLA līdzfinansētā projekta „Dzīvosim radoši, krāsaini un būsim zinoši” Līguma Nr. 10-08-LL28-L41320-000003
Ceļu rekonstrukcija Jaunpils pagastā Līguma nr. 09-08-L32100-000021
Viesatu pagasta kluba rekonstrukcijas darbi un atpūtas vietu labiekārtošana Līguma nr. 08-08-L32100-000211
Ceļa rekonstrukcija Jaunpils pagastā Līguma nr. 08-08-L32100-000279
Pamatpakalpojumu uzlabošana Jaunpils pagastā Līguma nr. 08-08-L32100-000279
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jaunpils vidusskolā līguma Nr. 2009/0060/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/021
Sociālās motivācijas programma Jaunpils pagastā un tā apkārtnē VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1/0001/0196/56
ERAF līdzfinansētā projekta „Drošs ceļš uz skolu” līguma Nr. VPD1/ERAF/CFLA/06/APK/1.2.2.1./000109/063
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums